D A I S Y πŸ§˜πŸΌβ€β™€οΈ

@daisyminaj Instagram Followers

D A I S Y πŸ§˜πŸΌβ€β™€οΈ

daisyminaj
Category: Creators & Celebrities
Updated

β€’ Essex πŸ“ β€’ fashion lover/bargain hunter β€’ interior fanatic β€’ sun worshipper β€’ coffee enthusiast πΏπ’Ÿ π’½π’Άπ“ˆ π“‚π“Ž β™₯️

Followers
32.2K
Following
758
Posts
6.3K
Avg
279
Avg
5
Eng
%0.88

How many Instagram followers does D A I S Y πŸ§˜πŸΌβ€β™€οΈ have?

As of , D A I S Y πŸ§˜πŸΌβ€β™€οΈ has 32248 followers on Instagram. They follow 758 accounts back and generally receive 279 likes per post. On average D A I S Y πŸ§˜πŸΌβ€β™€οΈ receives 5 comments per upload and since joining Instagram has posted 6321 media items.

D A I S Y πŸ§˜πŸΌβ€β™€οΈ's Instagram username is @daisyminaj

Daily Stats

Date Followers Following Posts Avg Avg Eng
2019-04-14 32K 749 6.3K 225 5 %0.72
2019-04-15 32K +3 751 +2 6.3K +2 247 5 %0.79 +0.07%
2019-04-16 32K +5 752 +1 6.3K +2 270 6 +1 %0.86 +0.07%
2019-04-17 32K -8 753 +1 6.3K +2 245 6 %0.78 -0.08%
2019-04-18 32K +18 752 -1 6.3K +2 268 5 -1 %0.85 +0.07%
2019-04-19 32K +9 753 +1 6.3K +3 272 5 %0.86 +0.01%
2019-04-20 32K +9 753 6.3K +1 262 4 -1 %0.83 -0.03%
2019-04-21 32K +13 753 6.3K +2 267 5 +1 %0.85 +0.02%
2019-04-22 32.1K +4 753 6.3K +1 254 5 %0.81 -0.04%
2019-04-23 32K -3 753 6.3K +1 269 4 -1 %0.85 +0.04%
2019-04-24 32K -10 753 6.3K +3 236 4 %0.75 -0.1%
2019-04-25 32.1K +13 753 6.3K +2 228 5 +1 %0.73 -0.02%
2019-04-26 32.1K -2 753 6.3K +2 276 6 +1 %0.88 +0.15%
2019-04-27 32.1K +23 752 -1 6.3K 279 6 %0.89 +0.01%
2019-04-28 32.1K -1 754 +2 6.3K +1 274 6 %0.87 -0.02%
2019-04-29 32.1K +31 757 +3 6.3K +4 255 6 %0.81 -0.06%
2019-04-30 32.1K +8 755 -2 6.3K +2 272 6 %0.87 +0.06%
2019-05-01 32.1K +20 756 +1 6.3K +2 208 5 -1 %0.66 -0.21%
2019-05-02 32.1K +9 758 +2 6.3K +2 196 4 -1 %0.62 -0.04%
2019-05-03 32.2K +14 756 -2 6.3K +2 202 5 +1 %0.64 +0.02%
2019-05-04 32.2K +22 759 +3 6.3K +3 173 5 %0.55 -0.09%
2019-05-05 32.2K -3 761 +2 6.3K +3 222 5 %0.71 +0.16%
2019-05-06 32.2K +14 759 -2 6.3K +1 223 5 %0.71
2019-05-07 32.2K +13 760 +1 6.3K +1 232 5 %0.74 +0.03%
2019-05-08 32.2K +1 758 -2 6.3K +2 234 4 -1 %0.74
2019-05-09 32.2K -22 759 +1 6.3K +1 238 4 %0.75 +0.01%
2019-05-10 32.2K +20 758 -1 6.3K +2 232 4 %0.73 -0.02%
2019-05-11 32.2K +8 759 +1 6.3K +1 240 5 +1 %0.76 +0.03%
2019-05-12 32.2K +19 760 +1 6.3K +2 268 5 %0.85 +0.09%
2019-05-13 32.2K +22 758 -2 6.3K +1 279 5 %0.88 +0.03%

Daily Followers

Weekly Stats

Date Followers Following Posts Avg Avg Eng
2019-03-11 31.9K 736 6.2K 299 7 %0.96
2019-03-18 31.9K +23 738 +2 6.2K +18 266 5 -2 %0.85 -0.11%
2019-04-01 31.9K +39 747 +9 6.2K +20 252 9 +4 %0.82 -0.03%
2019-04-08 32K +74 749 +2 6.3K +14 369 9 %1.18 +0.36%
2019-04-15 32K +7 751 +2 6.3K +16 247 5 -4 %0.79 -0.39%
2019-04-22 32.1K +50 753 +2 6.3K +13 254 5 %0.81 +0.02%
2019-04-29 32.1K +51 757 +4 6.3K +13 255 6 +1 %0.81
2019-05-06 32.2K +84 759 +2 6.3K +15 223 5 -1 %0.71 -0.1%
2019-05-13 32.2K +61 758 -1 6.3K +10 279 5 %0.88 +0.17%

Weekly Followers

Following

Posts

Average Likes & Comments

Recent Images

UK Cashback - How do cashback sites work